VYF là gì? Nghĩa của từ vyf

VYF là gì?

VYF“Vietnam Youth Federation” trong tiếng Anh.

VYF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VYF“Vietnam Youth Federation”.

Vietnam Youth Federation: Liên đoàn Thanh niên Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của VYF

VYF có nghĩa “Vietnam Youth Federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn Thanh niên Việt Nam”.