VZ là gì? Nghĩa của từ vz

VZ là gì?

VZ“Verizon Communications” trong tiếng Anh.

VZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VZ“Verizon Communications”.

Verizon Communications: Verizon Communications.
mã NYSE.

Giải thích ý nghĩa của VZ

VZ có nghĩa “Verizon Communications”, dịch sang tiếng Việt là “Verizon Communications”.