WACS là gì? Nghĩa của từ wacs

WACS là gì?

WACS“What-A-Cartoon! Show” trong tiếng Anh.

WACS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WACS“What-A-Cartoon! Show”.

What-A-Cartoon! Show: What-A-Cartoon! Chỉ.

Giải thích ý nghĩa của WACS

WACS có nghĩa “What-A-Cartoon! Show”, dịch sang tiếng Việt là “What-A-Cartoon! Chỉ”.