WAIS là gì? Nghĩa của từ wais

WAIS là gì?

WAIS“Wechsler Adult Intelligence Scale” trong tiếng Anh.

WAIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WAIS“Wechsler Adult Intelligence Scale”.

Wechsler Adult Intelligence Scale: Thang đo trí thông minh người lớn Wechsler.

Một số kiểu WAIS viết tắt khác:

West Antarctic Ice Sheet: Dải băng Tây Nam Cực.

World Association of International Studies: Hiệp hội Nghiên cứu Quốc tế Thế giới.

Wide Area Information Servers: Máy chủ thông tin diện rộng.

Warm Air Intakes: Cửa hút gió ấm.
WAIs.

Wide Area Information Server: Máy chủ thông tin diện rộng.

Westchester Academy for International Studies: Học viện Nghiên cứu Quốc tế Westchester.

Western Australian Institute of Sport: Viện thể thao Tây Úc.

Giải thích ý nghĩa của WAIS

WAIS có nghĩa “Wechsler Adult Intelligence Scale”, dịch sang tiếng Việt là “Thang đo trí thông minh người lớn Wechsler”.