WDH là gì? Nghĩa của từ wdh

WDH là gì?

WDH“Width Height Depth” trong tiếng Anh.

WDH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WDH“Width Height Depth”.

Width Height Depth: Chiều rộng Chiều cao Chiều sâu.

Một số kiểu WDH viết tắt khác:

What Da Hell: Cái quái gì vậy.

Giải thích ý nghĩa của WDH

WDH có nghĩa “Width Height Depth”, dịch sang tiếng Việt là “Chiều rộng Chiều cao Chiều sâu”.