WEE là gì? Nghĩa của từ wee

WEE là gì?

WEE“Work Experience Education” trong tiếng Anh.

WEE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WEE“Work Experience Education”.

Work Experience Education: Giáo dục kinh nghiệm làm việc.

Giải thích ý nghĩa của WEE

WEE có nghĩa “Work Experience Education”, dịch sang tiếng Việt là “Giáo dục kinh nghiệm làm việc”.