WYD là gì? Nghĩa của từ wyd

WYD là gì?

WYD“What're You Doing?” trong tiếng Anh.

WYD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WYD“What're You Doing?”.

What're You Doing?: Bạn đang làm gì vậy?.

Giải thích ý nghĩa của WYD

WYD có nghĩa “What're You Doing?”, dịch sang tiếng Việt là “Bạn đang làm gì vậy?”.