XD là gì? Nghĩa của từ xd

XD là gì?

XD“Xây dựng” trong tiếng Việt, “Smiley Face” trong tiếng Anh.

XD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XD“Xây dựng”, “Smiley Face”.

Xây dựng.
Hành động tạo nên một thứ gì đó (công trình, tổ chức, công ty...).

Smiley Face: Mặt cười.
Dùng trong phòng chat hoặc email. X là mắt, nheo mắt D là miệng, XD.

Một số kiểu XD viết tắt khác:

eXecute Disable: Thực hiện vô hiệu hóa.

eXtra Duty: Nhiệm vụ thêm.

Mixed Doubles: Hỗn hợp đôi.
Thuật ngữ được dùng trong bộ môn thể thao.

Experience Design: Thiết kế trải nghiệm.

Giải thích ý nghĩa của XD

VIỆT NGỮ.

XD có nghĩa “Xây dựng” trong tiếng Việt.

Nó là hành động hoặc việc làm thông qua sức người, máy móc, trí tuệ để dựng nên (làm ra, tạo ra) một thứ gì đó. XD là từ quá phổ biến khi đề cập đến "xây dựng" nên được sử dụng rất nhiều.

NGOẠI NGỮ.

XD có nghĩa “Smiley Face”, dịch sang tiếng Việt là “Mặt cười”.

Nó được rất nhiều bạn trẻ trên internet sử dụng để trò chuyện với nhau. XD là kiểu viết tượng hình thể hiện gương mặt đang cười, nhằm nói lên sự vui vẻ thích thú.