XDCB là gì? Nghĩa của từ xdcb

XDCB là gì?

XDCB“Xây dựng cơ bản” trong tiếng Việt.

XDCB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XDCB“Xây dựng cơ bản”.

Xây dựng cơ bản.

Giải thích ý nghĩa của XDCB

XDCB có nghĩa “Xây dựng cơ bản” trong tiếng Việt.