XĐGN là gì? Nghĩa của từ xđgn

XĐGN là gì?

XĐGN“Xoá đói giảm nghèo” trong tiếng Việt.

XĐGN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XĐGN“Xoá đói giảm nghèo”.

Xoá đói giảm nghèo.

Giải thích ý nghĩa của XĐGN

XĐGN có nghĩa “Xoá đói giảm nghèo” trong tiếng Việt.