XDHK là gì? Nghĩa của từ xdhk

XDHK là gì?

XDHK“Xăng dầu hàng không” trong tiếng Việt.

XDHK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XDHK“Xăng dầu hàng không”.

Xăng dầu hàng không.

Giải thích ý nghĩa của XDHK

XDHK có nghĩa “Xăng dầu hàng không” trong tiếng Việt.