XH là gì? Nghĩa của từ xh

XH là gì?

XH“Xã hội” trong tiếng Việt, “Xhosa language” trong tiếng Anh.

XH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XH“Xã hội”, “Xhosa language”.

Xã hội.

Xhosa language: Ngôn ngữ Xhosa.
mã ISO 639-1: xh.

Giải thích ý nghĩa của XH

VIỆT NGỮ.

XH có nghĩa “Xã hội” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

XH có nghĩa “Xhosa language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Xhosa”.