XHH là gì? Nghĩa của từ xhh

XHH là gì?

XHH“Xã hội hóa” trong tiếng Việt.

XHH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XHH“Xã hội hóa”.

Xã hội hóa.

Giải thích ý nghĩa của XHH

XHH có nghĩa “Xã hội hóa” trong tiếng Việt.