XLIFF là gì? Nghĩa của từ xliff

XLIFF là gì?

XLIFF“XML Localisation Interchange File Format” trong tiếng Anh.

XLIFF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XLIFF“XML Localisation Interchange File Format”.

XML Localisation Interchange File Format: Định dạng tệp trao đổi bản địa hóa XML.

Giải thích ý nghĩa của XLIFF

XLIFF có nghĩa “XML Localisation Interchange File Format”, dịch sang tiếng Việt là “Định dạng tệp trao đổi bản địa hóa XML”.