XMPP là gì? Nghĩa của từ xmpp

XMPP là gì?

XMPP“Extensible Messaging and Presence Protocol” trong tiếng Anh.

XMPP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XMPP“Extensible Messaging and Presence Protocol”.

Extensible Messaging and Presence Protocol: Giao thức hiện diện và nhắn tin có thể mở rộng.
Tên của giao thức truyền thông mở dựa trên nền tảng của XML, được thiết kế cho việc nhắn tin tức thời.

Giải thích ý nghĩa của XMPP

XMPP có nghĩa “Extensible Messaging and Presence Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức hiện diện và nhắn tin có thể mở rộng”.