XN là gì? Nghĩa của từ xn

XN là gì?

XN“Xí nghiệp” trong tiếng Việt, “Christian” trong tiếng Anh.

XN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XN“Xí nghiệp”, “Christian”.

Xí nghiệp.

Christian: Thiên chúa giáo.

Một số kiểu XN viết tắt khác:

Nordic Patent Institute: Viện sáng chế Bắc Âu.

Giải thích ý nghĩa của XN

VIỆT NGỮ.

XN có nghĩa “Xí nghiệp” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

XN có nghĩa “Christian”, dịch sang tiếng Việt là “Thiên chúa giáo”.