XRML là gì? Nghĩa của từ xrml

XRML là gì?

XRML“EXtensible Rights Markup Language” trong tiếng Anh.

XRML là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XRML“EXtensible Rights Markup Language”.

EXtensible Rights Markup Language: Ngôn ngữ đánh dấu quyền mở rộng.

Giải thích ý nghĩa của XRML

XRML có nghĩa “EXtensible Rights Markup Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ đánh dấu quyền mở rộng”.