XSL là gì? Nghĩa của từ xsl

XSL là gì?

XSL“EXtensible Style Language” trong tiếng Anh.

XSL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XSL“EXtensible Style Language”.

EXtensible Style Language: Ngôn ngữ phong cách mở rộng.

Giải thích ý nghĩa của XSL

XSL có nghĩa “EXtensible Style Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ phong cách mở rộng”.