XTTM là gì? Nghĩa của từ xttm

XTTM là gì?

XTTM“Xúc tiến thương mại” trong tiếng Việt.

XTTM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XTTM“Xúc tiến thương mại”.

Xúc tiến thương mại.

Giải thích ý nghĩa của XTTM

XTTM có nghĩa “Xúc tiến thương mại” trong tiếng Việt.