XUL là gì? Nghĩa của từ xul

XUL là gì?

XUL“XML User Interface Language” trong tiếng Anh.

XUL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XUL“XML User Interface Language”.

XML User Interface Language: Ngôn ngữ giao diện người dùng XML.

Giải thích ý nghĩa của XUL

XUL có nghĩa “XML User Interface Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ giao diện người dùng XML”.