XXX là gì? Nghĩa của từ xxx

XXX là gì?

XXX“Thirty” trong tiếng Anh.

XXX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XXX“Thirty”.

Thirty: Ba mươi.
bằng chữ số La Mã.

Giải thích ý nghĩa của XXX

XXX có nghĩa “Thirty”, dịch sang tiếng Việt là “Ba mươi”.