YAH là gì? Nghĩa của từ yah

YAH là gì?

YAH“Youth Advolution for Health” trong tiếng Anh.

YAH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YAH“Youth Advolution for Health”.

Youth Advolution for Health: Tiến bộ cho sức khỏe của thanh niên.

Giải thích ý nghĩa của YAH

YAH có nghĩa “Youth Advolution for Health”, dịch sang tiếng Việt là “Tiến bộ cho sức khỏe của thanh niên”.