YEAH là gì? Nghĩa của từ yeah

YEAH là gì?

YEAH“Young European Alliance for Hope” trong tiếng Anh.

YEAH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YEAH“Young European Alliance for Hope”.

Young European Alliance for Hope: Liên minh châu Âu trẻ về hy vọng.

Một số kiểu YEAH viết tắt khác:

Young Entrepreneurs At Haas: Doanh nhân trẻ tại Haas.

Giải thích ý nghĩa của YEAH

YEAH có nghĩa “Young European Alliance for Hope”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh châu Âu trẻ về hy vọng”.