YIP là gì? Nghĩa của từ yip

YIP là gì?

YIP“Youth International Party” trong tiếng Anh.

YIP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YIP“Youth International Party”.

Youth International Party: Đảng thanh niên quốc tế.

Một số kiểu YIP viết tắt khác:

Yeast Integrating Plasmid: Men tích hợp plasmid.

Giải thích ý nghĩa của YIP

YIP có nghĩa “Youth International Party”, dịch sang tiếng Việt là “Đảng thanh niên quốc tế”.