YS là gì? Nghĩa của từ ys

YS là gì?

YS“Yottasiemens” trong tiếng Anh.

YS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YS“Yottasiemens”.

Yottasiemens: Yottasiemens.

Một số kiểu YS viết tắt khác:

Yoctosecond: Yoctosecond.
ys.

Yoctosiemens: Yoctosiemens.
yS.

Yottasecond: Yottasecond.
Ys.

Giải thích ý nghĩa của YS

YS có nghĩa “Yottasiemens”, dịch sang tiếng Việt là “Yottasiemens”.