YSI là gì? Nghĩa của từ ysi

YSI là gì?

YSI“Young Scots for Independence” trong tiếng Anh.

YSI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YSI“Young Scots for Independence”.

Young Scots for Independence: Những người trẻ tuổi vì độc lập.

Giải thích ý nghĩa của YSI

YSI có nghĩa “Young Scots for Independence”, dịch sang tiếng Việt là “Những người trẻ tuổi vì độc lập”.