YTS là gì? Nghĩa của từ yts

YTS là gì?

YTS“Youth Training Scheme” trong tiếng Anh.

YTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YTS“Youth Training Scheme”.

Youth Training Scheme: Đề án đào tạo thanh niên.

Giải thích ý nghĩa của YTS

YTS có nghĩa “Youth Training Scheme”, dịch sang tiếng Việt là “Đề án đào tạo thanh niên”.