YUPPIE là gì? Nghĩa của từ yuppie

YUPPIE là gì?

YUPPIE“Young Urban Professional” trong tiếng Anh.

YUPPIE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YUPPIE“Young Urban Professional”.

Young Urban Professional: Chuyên gia đô thị trẻ.

Giải thích ý nghĩa của YUPPIE

YUPPIE có nghĩa “Young Urban Professional”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyên gia đô thị trẻ”.