YW là gì? Nghĩa của từ yw

YW là gì?

YW“Yottawatt” trong tiếng Anh.

YW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YW“Yottawatt”.

Yottawatt: Yottawatt.

Một số kiểu YW viết tắt khác:

Yoctowatt: Yoctowatt.
yW.

Giải thích ý nghĩa của YW

YW có nghĩa “Yottawatt”, dịch sang tiếng Việt là “Yottawatt”.