YWCA là gì? Nghĩa của từ ywca

YWCA là gì?

YWCA“Young Women's Christian Association” trong tiếng Anh.

YWCA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YWCA“Young Women's Christian Association”.

Young Women's Christian Association: Hiệp hội Cơ đốc nhân nữ.

Giải thích ý nghĩa của YWCA

YWCA có nghĩa “Young Women's Christian Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Cơ đốc nhân nữ”.