YWMV là gì? Nghĩa của từ ywmv

YWMV là gì?

YWMV“Your Wallet May Vary” trong tiếng Anh.

YWMV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YWMV“Your Wallet May Vary”.

Your Wallet May Vary: Ví của bạn có thể thay đổi.

Giải thích ý nghĩa của YWMV

YWMV có nghĩa “Your Wallet May Vary”, dịch sang tiếng Việt là “Ví của bạn có thể thay đổi”.