YY là gì? Nghĩa của từ yy

YY là gì?

YY“Year Year” trong tiếng Anh.

YY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YY“Year Year”.

Year Year: Năm năm.

Một số kiểu YY viết tắt khác:

Why Why: Tại sao tại sao.

Yechiam Yemini.

Giải thích ý nghĩa của YY

YY có nghĩa “Year Year”, dịch sang tiếng Việt là “Năm năm”.