YYK là gì? Nghĩa của từ yyk

YYK là gì?

YYK“Yeah you know” trong tiếng Anh.

YYK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YYK“Yeah you know”.

Yeah you know: Vâng bạn biết đấy.

Giải thích ý nghĩa của YYK

YYK có nghĩa “Yeah you know”, dịch sang tiếng Việt là “Vâng bạn biết đấy”.