YYS là gì? Nghĩa của từ yys

YYS là gì?

YYS“Yorkshire Young Sinfonia” trong tiếng Anh.

YYS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YYS“Yorkshire Young Sinfonia”.

Yorkshire Young Sinfonia: .

Giải thích ý nghĩa của YYS

YYS có nghĩa “Yorkshire Young Sinfonia”, dịch sang tiếng Việt là “”.