Z là gì? Nghĩa của từ z

Z là gì?

Z“Zetta” trong tiếng Anh.

Z là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng Z“Zetta”.

Zetta: Zetta.

Một số kiểu Z viết tắt khác:

Zepto: Zepto.
z.

Giải thích ý nghĩa của Z

Z có nghĩa “Zetta”, dịch sang tiếng Việt là “Zetta”.