ZAMS là gì? Nghĩa của từ zams

ZAMS là gì?

ZAMS“Zero age main sequence” trong tiếng Anh.

ZAMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZAMS“Zero age main sequence”.

Zero age main sequence: Chuỗi chính không tuổi.

Giải thích ý nghĩa của ZAMS

ZAMS có nghĩa “Zero age main sequence”, dịch sang tiếng Việt là “Chuỗi chính không tuổi”.