ZIRP là gì? Nghĩa của từ zirp

ZIRP là gì?

ZIRP“Zero interest-rate policy” trong tiếng Anh.

ZIRP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZIRP“Zero interest-rate policy”.

Zero interest-rate policy: Chính sách lãi suất bằng không.

Giải thích ý nghĩa của ZIRP

ZIRP có nghĩa “Zero interest-rate policy”, dịch sang tiếng Việt là “Chính sách lãi suất bằng không”.