ZWE là gì? Nghĩa của từ zwe

ZWE là gì?

ZWE“Zimbabwe” trong tiếng Anh.

ZWE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZWE“Zimbabwe”.

Zimbabwe: Zimbabwe.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của ZWE

ZWE có nghĩa “Zimbabwe”, dịch sang tiếng Việt là “Zimbabwe”.